יצירת מספר טקסונומיות בפונקציה אחת

במצבים בהם אתם עובדים על פרוייקט ונדרשים ליצור מספר טקסונומיות, נכון יהיה להשתמש בפונקציה זו מאשר ליצור פונקציה לכל טקסונומיה בנפרד. הכניסה במערך את הפרמטרים של כל טקסונומיה והפונקציה כבר תדאג לשאר…

<?php
/**
 * Register Multiple Taxonomies
 *
 */
function register_multiple_taxonomies() {
  $taxonomies = array(
    array(
      'slug'     => 'job-department',
      'single_name' => 'Department',
      'plural_name' => 'Departments',
      'post_type'  => 'jobs',
      'rewrite'   => array( 'slug' => 'department' ),
    ),
    array(
      'slug'     => 'job-type',
      'single_name' => 'Type',
      'plural_name' => 'Types',
      'post_type'  => 'jobs',
      'hierarchical' => false,
    ),
    array(
      'slug'     => 'job-experience',
      'single_name' => 'Min-Experience',
      'plural_name' => 'Min-Experiences',
      'post_type'  => 'jobs',
    ),
  );
  foreach( $taxonomies as $taxonomy ) {
    $labels = array(
      'name' => $taxonomy['plural_name'],
      'singular_name' => $taxonomy['single_name'],
      'search_items' => 'Search ' . $taxonomy['plural_name'],
      'all_items' => 'All ' . $taxonomy['plural_name'],
      'parent_item' => 'Parent ' . $taxonomy['single_name'],
      'parent_item_colon' => 'Parent ' . $taxonomy['single_name'] . ':',
      'edit_item' => 'Edit ' . $taxonomy['single_name'],
      'update_item' => 'Update ' . $taxonomy['single_name'],
      'add_new_item' => 'Add New ' . $taxonomy['single_name'],
      'new_item_name' => 'New ' . $taxonomy['single_name'] . ' Name',
      'menu_name' => $taxonomy['plural_name']
    );
    
    $rewrite = isset( $taxonomy['rewrite'] ) ? $taxonomy['rewrite'] : array( 'slug' => $taxonomy['slug'] );
    $hierarchical = isset( $taxonomy['hierarchical'] ) ? $taxonomy['hierarchical'] : true;
  
    register_taxonomy( $taxonomy['slug'], $taxonomy['post_type'], array(
      'hierarchical' => $hierarchical,
      'labels' => $labels,
      'show_ui' => true,
      'query_var' => true,
      'rewrite' => $rewrite,
    ));
  }
  
}
add_action( 'init', 'register_multiple_taxonomies' );
{ 0 תגובות… הוסף אחת }

השאירו תגובה